My JSP 'serverTool.jsp' starting page
服务专区
联系我们
联系我们
部门职务 姓名 Q Q 联系方式 邮箱
销售部经理 李斌斌 点击这里给我发消息

0755-22222232-8814
13632099104

binbin.li@bqc-logistics.com
产品经理 苏杰斌 点击这里给我发消息

0755-22222232-8818
13428287159

jiebin.su@bqc-logistics.com

大客户部
大客户部经理 蓝永叶 点击这里给我发消息

0755-22222232-8820
13592968030

yongye.lan@bqc-logistics.com
维护员 周志文 点击这里给我发消息

0755-22222232-8821
18218089132

zhiwen.zhou@bqc-logistics.com
维护员 杨文斌 点击这里给我发消息

0755-22222232-8816
18312005797

weibin.yang@bqc-logistics.com
维护员 张春娣 点击这里给我发消息

0755-22222232-8806
15919803802

chundi.zhang@bqc-logistics.com
维护员 韦嘉泰 点击这里给我发消息

0755-22222232-8804
15999617401

jiatai.wei@bqc-logistics.com
销售部 销售一组组长 梁家福 点击这里给我发消息

0755-22222232-8840
13694235764

jiafu.liang@bqc-logistics.com
销售员 吴建钦 点击这里给我发消息

0755-22222232-8812
13202291837

jianqin.wu@bqc-logistics.com
销售员 张义龙 点击这里给我发消息 13410531590
 
yilong.zhang@bqc-logistics.com
销售员 欧浩广 点击这里给我发消息 15999653274
 
haoguang.ou@bqc-logistics.com
销售二组组长 黄 晗 点击这里给我发消息

18688925731

han.huang@bqc-logistics.com
销售员 罗 俊 点击这里给我发消息

0755-22222232-8831
17666507036

jun.luo@bqc-logistics.com
销售员 郭兴正 点击这里给我发消息 0755-22222232-8813
18210366763
xingzheng.guo@bqc-logistics.com
销售员 刘成志 点击这里给我发消息

0755-22222232-8860
17711570434

chengzhi.liu@bqc-logistics.com
销售三组组长 陈 胜 点击这里给我发消息

0755-22222232-8080
13424237241

 sheng.chen@bqc-logistics.com
销售员 黄 丽 点击这里给我发消息

0755-22222232-8809
15766341235

huangli@bqc-logistics.com
销售员 陈子成 点击这里给我发消息 0755-22222232-8823
13066290197
zicheng.chen@bqc-logistics.com
销售员 刘出生 点击这里给我发消息 0755-22222232-8841
18813680043
chusheng.liu@bqc-logistics.com
销售员 欧阳欢 点击这里给我发消息

0755-22222232-8817
18928640168

huan.ouyang@bqc-logistics.com
 销售员 梁立圳 点击这里给我发消息

0755-22222232-8822
13537610587

lizhen.liang@bqc-logistics.com

 

My JSP 'interlink.jsp' starting page
  • fedex联邦国际快递
  • EMS
  • TNT
  • UPS国际快递
  • 快递100
  • 爱查快递
  • 速脉